Bahar Dönemi Beşinci Paylaşım Toplantısı

2018-2019 akademik yılı, Bahar Dönemi'nin beşinci paylaşım toplantısında Dr. Öğ. Üyesi Zeynep Berna Erdiller-Yatmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Erdemir ve Öğretim Görevlisi Fetiye Erbil'in "Çocuk ve Çocukluk: Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor" başlıklı sunusu olacaktır. Çalışmanın özeti aşağıda verilmiştir. Sunum Türkçe olacak ve 5 Nisan Cuma günü saat 13:00'te EF 506'da gerçekleşecektir.

Özet:

Çalışmanın amacı, okulöncesi öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin çocuk ve çocukluğa ilişkin düşüncelerini anlamak ve çocuk ve çocukluğa ilişkin inanışlarını ve çocuk algılarını sosyal ve tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından "fenomenolojik çalışma" yöntemi çerçevesinde ve bir devlet üniversitesinin okulöncesi öğretmenliği programına kayıtlı olan 16 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tümü programın birinci yılında olan öğrencilerden oluşmuştur. Çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış sorular içeren derinlemesine mülakatlar aracılığıyla elde edilmiştir ve sırasıyla; açık kodlama, eksensel kodlama ve seçici kodlama tekniklerine (Strauss ve Corbin, 1998) göre analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları ana hatlarıyla 5 alt başlık altında sunulmaktadır: (1) Kendi çocukluklarına dair çocuk ve çocukluk tanımları, (2) çocukluğa ilişkin sıfatlar, (3) çocuk yetişkin farkı, (4) ideal çocuk kavramı ve (5) çocukluğa ilişkin düşüncelerin kaynakları. Bulgular çocukluk ve eğitim bağlamında ilgili sosyal ve tarihsel alan yazın ışığında tartışılmaktadır.

Çarşamba, 3 Nisan 2019