Profile

Fatma GÖK

Prof. Dr.
E-Posta: 
Ofis: 
YD 214
Telefon: 
0 212 359 6476
Eğitim: 
Lisans: Ankara Üniversitesi, 1970
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi, 1973
Y. Lisans: Columbia Üniversitesi, 1976
MPhil: Columbia Üniversitesi, 1978
Doktora: Columbia Üniversitesi, 1987
Yayınlar: 

Recent Books

Gök, F., Carlson M. and Rabo, A. (Der) (2011). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve İsveçten Örnekler. Istanbul. Bilgi Üniversitesi Yayınları

Gök, F., Carlson M. and Rabo, A. (Der) (2007). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve İsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies – Turkish and Swedish Perspectives). Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York.( İngilizce)

Gök, F., Şahin, A. (2003). İnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi,  İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını.

Gök, F., Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Ünlühisarcıklı, Ö. (2003)  Öğretmen Yetiştirme Araştırması. Ankara: Eğitim-Sen Yayını.

Gök, F. (Ed.). (1999). 75 Yılda Eğitim.  İstanbul: Türkiye İş Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını.

 

Recent Articles

Gök, F. (2011) “Eğitimin Piyasalaşmasında yeni Bir Adım okulların satılması”. Yeni saldırı Alanları satılık OkullarOkuluma Dokunma İnsiyatifi Bülteni s. 8-9

Gök, F. (2010) Sınıflara ve Cinsiyete Göre Eğitim Hakkı. Türkiye’de Eğitim ve Toplumsal Değişim –  Tarihsel ve Güncel Perspektifler Der. By Arnd – Michael Nohl (baskıda)

Gök, F. (2010) Umudun Pazarlanması: Türkiye’de Öğrencileri Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlayan Özel Dersaneler (Marketing Hope: Private Institutions Preparing Students for the University Entrance Examination in Turkey).  International Educational Governance in Education. Der. by Karin Amos. International Perspectives ao Education and Society Vol.12. Emerald Book, İngiltere. s. 123-134.

Gök, F. (2010) Anadilde Sağlığa Sosyopolitik ve Hukuksal Yaklaşım: Eğitim Hakkı. Anadil ve Sağlık Sempozyumu Kitabı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yayını, Ankara. s. 70-77.

Gök, F. (2010) Eğitim Hakkı Bağlamında Anadilinde Eğitim. Uluslararası Katılımlı Ana Dili Sempozyumu 2 Bildiriler Kitabı. Eğitim-Sen Yayınları, Ankara. s. 73-83.

Gök, F. (2010) Türkiye’de Eğitim ve Kadınlar. Şirin Tekeli (Der), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 161-176. 4. Baskı

Gök, F. (2008) Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı. Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığına Hayır Dosyası. Kadın Dergisi, Eğitim-Sen Yayınları. Ankara. s. 7-8.

Gök, F. (2007) Cumhuriyetin Erken Döneminde Kız Enstitüleri (The Girls’ Institutes in the Early Period of Turkish Republic)Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve İsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies – Turkish and Swedish Perspectives). Der. By Gök, F., Carlson, M., and Rabo, A., Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York. s. 93-105.

Gök, F. (2007) Türkiye’de Eğitiminin Tarihi ve Gelişimi (The History and Development of Turkish Education). Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim- Türkiye ve İsveç Perspektifi (Education in Multicultural Societies – Turkish and Swedish Perspectives). Der. By Gök, F., Carlson, M., and Rabo, A., Swedish Research Institute in Istanbul. I. B. Tauris & Co Ltd, London and New-York. s. 247-255.

Gök, F., Ilgaz, D. (2007) Eğitim Hakkı (The Right to Education). Türkiye’de İnsan Hakları (Human Rights in Turkey). Der. by Zehra F. Kabasakal Arat. University of Pennsylivania Press, Philadelphia. s. 123-136.

.Gök, F., Yakaryılmaz, A. (2006) Eğitim Sisteminde Tutunabilme: 1987-88 Öğretim Yılında İlkokula Başlayan Öğrencilerin İstatistiksel İzlenmesi. Der. Kıran H, et. al., XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale University. 1. Cilt, s. 32-34.

Gök, F. (2005) Üniversiteye Girişte Umut Pazarı: Özel Dersanalar. Eğitim, Bilim ve Toplum Dergisi, Ankara. No:11, s. 102-109,

Gök, F., et al. (2005). Eğitim Hakkı. 4. Demokratik Eğitim Kurultayı, Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. 1. Cilt, s. 15-128.

Gök, F. (2005). Eğitimde Cinsiyetçilik. Eğitim-Sen Birinci Kadın Kurultayı: “Sorgulamak ve Değiştirmek İçin”. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları, s. 166-174. 

Gök, F. (2004). Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Citizenship and Human Rights Education Textbooks). Deniz Tarba Ceylan, Gürol Irzık (Der) Ders Kitaplarında İnsan Hakları:Türkiye Örneğ (Human Rights Issues in Textbooks: The Turkish Case), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. İstanbul: s. 108-122.

Gök, F. (2004) Eğitimin Özelleştirilmesi. Neşecan Balkan and Sungur, Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye’de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet, İstanbul: Metis Yayınları, s. 94-110.

Gök, F. (2003) Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Öğretmen Yetiştirme. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı Sempozyumu Kitabı, Ankara: Eğitim-Sen, s. 13-35.

Gök, F. (2003) Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi. Betül Çötüksöken, Ayşe Erzan, Orhan Silier (Der), Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. İstanbul:, s. 158-171.

Gök, F., vd. (2003) Education and Instruction of Woman and Children, İstanbul: The Foundation of Supporting and Educating Woman Candidates.

Gök, F. (2002) Eğitimin Özelleştirilmesi (The Privatization of Education in Turkey).Neşecan Balkan and Sungur Savran, Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye’de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet (The Ravages of Neo-Liberalism: Ecenomy, Society and Gender in Turkey), New York: Nova Science Publishers, s. 93-104.(İngilizce)

Verdiği Dersler: 
ED 101 Introduction to Education
ED 104 Social Foundations of Education
ED 203 History of Turkish Education
ED 306 Comparative Education
ED 307 Education and Social Development
ED 310 Gender and Education
ED 452 Educational Administration
ED 493 Special Studies in Education: Globalization and Education
ED 505 Research Design and Methodology
ED 558 Administrative Processes in Education
ED 583 Special Topics in Education: Social Policy and Education
ED 590 Field Experience I
ED 643 Mass-Media in Adult Education
ED 695 Seminar I
ED 696 Seminar II